top of page

PROVOZNÍ ŘÁD

PRAVIDLA PRO LÉTÁNÍ S RC MODELY

 

VŠEOBECNÉ POKYNY

Letiště CZECH  HEAVEN  je privátní modelářské letiště a provoz na něm se řídí těmito Pravidly pro létání s RC modely,  pokyny Provozovatele a Správce letiště.

 

Pilot provozující RC model na tomto letišti výslovně souhlasí s pravidly obsaženými v Pravidlech pro létání s RC modely na letišti CZECH HEAVEN a bude se jimi řídit.

 

Před zahájením provozu se Pilot nahlásí u Správce letiště a seznámí se s Provozním řádem. Podmínkou zahájení provozu modelu je úhrada poplatku za užívání letiště.

 

Při organizované akci, leteckém dnu, soutěži, podléhá provoz na letišti přímým pokynům Řídícího letového provozu. S pravidly platnými pro daný den seznámí Řídící letového provozu Piloty před zahájením létání.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Letový prostor pro provoz modelů je vymezen začátkem asfaltové dráhy – bližší hranou asfaltové dráhy od bezpečnostní sítě. Tato linie je označována jako tzv. SAFETY LINE, která tento prostor vymezuje. Porušení této bezpečné letové zóny je důvodem k okamžitému ukončení letu modelu.

 

Do prostoru mezi ochranou síť a asfaltovou dráhu smí pouze Piloti a jejich pomocníci.

 

Pilot je plně zodpovědný své pomocníky a za provoz a pilotáž svého modelu. Za škody vzniklé touto činností, jak na majetku, tak na zdraví plně odpovídá pilot. Za osoby mladší 18-ti let zodpovídá jeho zákonný zástupce. Doporučujeme pilotům mít pro tyto případy sjednané pojištění.

Pro provoz letadel poháněných spalovacími motory a turbínami ve dnech pondělí až pátek je vyhrazena následující doba:

    • pohon pístovými  motory do 50ccm a turbíny                       9.00-19.00 hod

    • pohon pístovými motory nad 50ccm                                     9.00-12.00 a  13.00-19.00 hod

Pro provoz letadel poháněných spalovacími motory a turbínami v sobotu a neděli je vyhrazena následující doba:

    • pohon pístovými motory do 50ccm a turbíny                         9.00-19.00 hod

    • pohon pístovými motory nad 50ccm                                      9.00-12.00 a  14.00-18.00 hod

 

Provoz (tréning) pilotáže obřích modelů s pístovými motory, které dosahují vyšších letových hladin a tím pronikavějšího šíření hluku do přilehlých lokalit,  je nutné vždy předem dohodnout se Správcem letiště  nebo jeho Provozovatelem.  Pro tyto účely budou dohodnuty individuální podmínky.

Provozní doba může být Správcem letiště  nebo jeho Provozovatelem upravena dle potřeby.

Výjimkou je provoz  při organizované akci, leteckém dnu, soutěži, kdy provoz podléhá  přímým pokynům Řídícího letového provozu  nebo Řediteli soutěže.

PROVOZNÍ PRAVIDLA

Automobily je možno parkovat pouze ve vyhrazeném prostoru pro parkování u konce příjezdové komunikace, mimo zatravněné plochy. Volný pohyb vozidel mimo komunikace je na Letišti zakázán. Při organizovaných akcích jsou řidiči povinni dbát pokynů Pořadatelů.

 

Piloti jsou plně odpovědni za provoz svých vysílačů a koordinaci frekvence (kanálu) s ostatními piloty. Pro zvýšení bezpečnosti provozu vysílačů v pásmu 35 a 40 MHz je k dispozici Frekvenční tablo s kolíčky, na kterých je vyznačeno číslo kanálu.

 

Před zapnutím vysílače je pilot povinen svůj vysílač opatřit kolíčkem s vyznačeným číslem kanálu, na kterém jeho vysílač vysílá.

 

V případě obsazení požadovaného kanálu nesmí Pilot vysílač zapínat, a je nutno vyčkat až model provozovaný, řízený na totožné frekvenci dolétá a kolega Pilot vrátí kanálový kolíček nazpět na Frekvenční tablo.

 

V případě obsazení po sobě jdoucích kanálů si ověřte, zda se navzájem nerušíte.

 

Provoz vysílačů v pásmu 2,4 GHz není z důvodu možné frekvenční kolize nijak omezen.

 

Piloti jsou povinni si navzájem zkoordinovat svůj provoz modelů na letišti tak, aby nedošlo ke vzájemným kolizím a nehodám a tím zabránili vzniku  škod.

 

Za škody vzniklé porušením těchto Provozních pravidel, jak na majetku, tak na zdraví plně odpovídá Pilot.  Doporučujeme pilotům mít pro tyto případy sjednané pojištění.

 

Při porušení těchto pravidel je Správce letiště,  Provozovatel letiště  případně Řídící letového provozu oprávněn přikázat Pilotovi ukončit let.

 

Správce letiště nebo  Provozovatel letiště je oprávněn  případně vykázat z areálu Letiště  ty osoby, které svým chování znepříjemňují, ohrožují nebo omezují ostatní uživatele.

Návštěvníci jsou povinni udržovat v areálu Letiště pořádek. Do areálu je zákaz vstupu zvířatům. 

bottom of page